Calendari del contribuent

Temporada fiscal 2022

Ajuntament > Calendari del contribuent

1a cobrança
1 febrer – 03 abril 2023

 • Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM)
 • Servei del Cementiri
 • 50% Servei de Gestió de Residus (escombraries comercials)

2a cobrança
17 abril – 30 juny 2023

 • 50% Impost sobre Béns Immobles (IBI) urbana
 • Impost sobre béns immobles (IBI) rústega
 • Servei de Gestió de Residus (escombraries habitatges, solars)

3a cobrança
15 setembre – 15 novembre 2023

 • 50% Impost sobre Béns Immobles (IBI) urbana
 • Servei de Control Sanitàri de gossos
 • 50% Servei de Gestió de Residus (escombraries comercials)
 • 50% Servei de Gestió de Residus (habitatges, solars)
 • Impost d’Activitats Econòmiques (IAE)
 • Taxa d’Autoritzacions d’auto taxis
Avís

Transcorregut el termini d’ingrés voluntari sense que s’hagi satisfet el deute s’iniciarà el període executiu, d’acord amb el tenor dels articles 26, 28 i 161 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, determinant l’exigència dels interessos de demora, així com els recàrrecs que corresponguin i, si escau, de les costes del procediment de constrenyiment.